Menú

Reeducacions Psicopedagògiques

Diagnòstic:

Un retard en el desenvolupament personal i escolar, dificultats en aprenentatges concrets o canvis sobtats en qualsevol d'aquests aspectes, fan necessària una exploració diagnòstica.

Es fa un estudi acurat de les capacitats i aptituds del nen o adolescent, així com d'aspectes del seu funcionament que poden influir en els processos d'aprenentatge. Això ens permet un anàlisi en profunditat del que està succeint i quines àrees queden afectades, per a poder fer el plantejament terapèutic més adequat.

Reeducació Psicopedagògica:

És el tractament necessari quan hi ha trastorns d'aprenentatge o cal estimulació de capacitats concretes (raonament, organització temporal o espacial, expressió verbal...). Sempre que s'escau s'atenen els aspectes emocionals que poden anar associats (inseguretat, pors, alta autoexigència o baixa tolerància a la frustració). La Reeducació sempre és individual i personalitzada.

Assessorament:

És l'acompanyament que es fa per tal d'ajudar a que pares i mestres puguin comprendre què li passa al seu fill i/o alumne . Conèixer el seu funcionament pot permetre que es desenvolupin eines que l'ajudaran en les seves dificultats, oferint-li ajut des de diferents àmbits però amb el mateix objectiu.

Àmbits d'intervenció

  • Trastorns específics d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, discalcúlia,...)

  • Retard global del desenvolupament.

  • Dèficits en raonament, pensament abstracte, planificació…

  • Trastorns del llenguatge i trastorns de la comunicació.

  • Dificultats d'aprenentatge associades a dèficit d'atenció i hiperactivitat.

  • Dificultats associades a d'altres trastorns emocionals o de conducta.

Aula Psicologia Poblenou

c/Pujades 191 Entl . 08005 Barcelona - Tel : 93 266 33 25 - aula@aulapsi.cat - Com arribar

Responsive icon